میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث I2C - پایه

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث I2C - پایه

 توضیحات :

در این پروژه ، مبانی پروتکل I2C و جزییات ارسال و دریافت داده از طریق از واسط مورد آموزش قرار می گیرد.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی

رایگان

اعتباری : نا محدود