میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث تایمر - پایه

میکروکنترلر AVR - سطح مقدماتی - مبحث تایمر - پایه

 توضیحات :

در این پروژه ، چگونگی توضیحات کامل در مورد واحد جانبی تایمر ، کانتر داده می شود.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی

رایگان

اعتباری : نا محدود