آموزش سطح مقدماتی میکروکنترلر AVR

 

ترتیب آموزش ها از انتها به ابتدا و طبق شماره درج شده در تصاویر آنها می باشد. 

رایگان

مبحث SPI - پروژه اول - ارسال و دریافت داده

رایگان

مبحث USART - پروژه سوم - دریافت داده از طریقه وقفه

رایگان

مبحث USART - پروژه دوم - دریافت یک کاراکتر

رایگان

مبحث USART - پروژه اول - چاپ یک رشته

رایگان

پروژه دوم از مبحث وقفه - استفاده از وقفه سرریز تایمر

رایگان

پروژه اول از مبحث وقفه - بررسی وضعیت یک کلید