میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث USART - پروژه سوم

میکروکنترلر PIC - سطح مقدماتی - مبحث USART - پروژه سوم

 توضیحات :

در این پروژه ،  طریقه دریافت یک کاراکتر از طریق وقفه دریافت USART مورد آموزش قرار می گیرد.

پیش نیازها: 

  1. آشنایی مقدماتی با زبان سی
  2. آشنایی مقدماتی با معماری کامپیوتر
  3. آشنایی مقدماتی با مدارهای منطقی
  4. آشنایی مقدماتی با قطعات الکترونیکی

رایگان

اعتباری : نا محدود